=============================================================================================================================================

Na osnovu Odluke Odbora direktora br. 2174/1 od 08.06.2021.godine, Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica,  raspisuje


JAVNI KONKURS


za izbor Izvršnog direktora Akcionarskog društva
 „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica

Pored opštih uslova predviđenih Zakonom  o radu,  kandidat mora da ispunjava i sledeće uslove:
- da ima VII-1 stepen stručne spreme (ekonomskog, društvenog ili tehničkog smjera);
- da ima najmanje tri godine radnog iskustva;
- da je stručnjak iz oblasti održavanja željezničkih voznih sredstava, ekonomije ili   poslovnog  upravljanja;
- da posjeduje visoke etičke standarde i integritet.

Uz prijavu na Javni  konkurs,  kandidat za Izvršnog direktora mora da dostavi sledeće dokaze:
- diplomu o stečenom obrazovanju ili fotokopiju ovjerenu  pred nadležnim organom;
- radnu biografiju – CV;
- dokaz da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u struci;
- izvod iz matične knjige rođenih;
- uvjerenje o državljanstvu;
- uvjerenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti;
- uvjerenje od nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak.

Prijava mora da sadrži sledeće podatke kandidata:  ime i prezime, adresu, kontakt telefon i e-mail adresu.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja Javnog konkursa u štampanim medijima.
Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.
Javni konkurs će biti objavljen u štampanim medijima: „Pobjeda“, „Vijesti“ i „Dan“, kao i na internet stranici Društva.
Kandidati su dužni da kompletnu dokumentaciju i dokaze, dostave u originalu, ili  ovjerenoj kopiji u zatvorenoj koverti na adresu:

Akcionarsko društvo „Održavanje željezničkih voznih sredstava“ Podgorica, Trg Golootočkih žrtava br.13, sa naznakom „ Za javni konkurs za izbor Izvršnog direktora “.  


                                                                                      PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA
                                                                                               Prof. dr Tripko Draganić s.r.

=============================================================================================================================================

OPŠTE INFORMACIJE

 

NAZIV I SJEDIŠTE DRUŠTVA

Akcionarsko društvo '' Održavanje željezničkih voznih sredstava''  Podgorica
Skraćeni naziv Društva : AD OŽVS Podgorica sa sjedištem u Podgorici, Trg golootočkih žrtava br. 13.

 

OSNIVANJE DRUŠTVA

Društvo je osnovano na  V vanrednoj Skupštini akcionara, dana 22.12.2010. god, kada je donešena Odluka o restrukturiranju Željezničkog prevoza Crne Gore AD – Podgorica putem odvajanja uz osnivanje novog društva Akcionarsko društvo ‘’Održavanje željezničkih voznih sredstava’’ Podgorica.
AD Održavanje željezničkih voznih sredstava – Podgorica ima svojstvo pravnog lica.

 

Odbor direktora čine :

Prof.dr Tripko Draganić, predsjednik 
Mr Milovan Šušić, član 
Dragoljub Radošević, član
Ljiljana Jokić, član

Vladan Gačević, član

 

izvršni direktor :

Zoran Vlaović, dipl.maš.ing

 

Sekretar Društva :

Ivana Šofranac Radunović, dipl.pravnik